O nás

Jsme mateřskou školou na sídlišti Opava - Kateřinky východ. Obklopují nás nejen panelové domy, ale částečně i rodinné domky. To nám umožňuje pozorovat a porovnávat život jak v domech panelákového typu, tak rodinných domech.  Máme dostatečný prostor pro pozorování zahrad v různém ročním období. Kousek od mateřské školy teče řeka Opava, která je také velmi vhodným objektem pro naše pozorování. Za naší zahradou se nachází sportovní hřiště TJ Sokol Opava. Mateřská škola sousedí se Základní školou Edvarda Beneše.

Naše mateřská škola sestává ze dvou pavilónů spojených prosklenou chodbou. Třídy v přízemí jsou terasou spojeny se školní zahradou.Ta je rozsáhlá, plná stromů, zeleně a dřevěných atrakcí pro děti. Snažíme se ji stále zlepšovat a zařizovat. To se týká samozřejmě i samotné budovy MŠ.  Prostory školy jsou vyzdobeny dětskými výtvarnými pracemi. Při vchodu do budovy vás přivítá spousta sluníček. Na zemi jsou „rozsypány barevné kuličky“, které vás přivedou do tříd. Každá třída má svou barvu.


Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Objevujeme barevný svět, který obsahuje tématické celky společné pro celou školu. Každá třída má vypracován třídní vzdělávací program s vlastními tématy, přizpůsobený věkovým skupinám dětí.


ZAMĚŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Čas prožitý v naší mateřské škole by se měl stát pro děti radostnou a příjemnou zkušeností, kterou napomůžeme k vytvoření kvalitního základu pro budoucí život i vzdělávání.
Základním cílem je podpora rozvoje tvořivosti, samostatnosti a zodpovědnosti každého dítěte. Proto by každý pedagog naší mateřské školy měl dokázat v běžném denním programu nacházet jednak skutečné a vytvářet kreativní modelové situace, které ovlivňují reakce dítěte na okolní svět.
Cílem mateřské školy je probudit v dítěti aktivní zájem o poznávání a objevování a současně podpořit touhu a odvahu dítěte předvést, co všechno umí, co dokáže a zvládne. To vše ve vztahu k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Osobnostní přístup umožní každé učitelce alternativní přístup ke každému jedinci. Na základě kvalifikovaného a odpovědného rozhodnutí, zváží, jak bude přistupovat ve konkrétnímu jedinci v konkrétním čase a v konkrétních podmínkách. Alternativní přístup se projeví rovněž ve volbě metod, obsahu a organizaci pobytu dětí v mateřské škole.
Z naší mateřské školy chceme utvořit místo, které zajistí rovnováhu mezi svobodným rozvojem osobnosti každého dítěte a nezbytně žádoucí mírou omezování, které sebou nese výchova ve formálně vytvořené sociální skupině.
Naše mateřská škola by se měla stát místem, kde děti pobývají rády, kam se těší a rády se znovu vracejí, protože zde prožívají chvíle radosti a spokojenosti, kde jsou akceptovány, kde je podporována jejich jedinečnost, kde navazují nové vztahy, prožívají nové zážitky a kde si hrají s vědomím důvěry a lásky k těm, kteří o ně pečují.
Chceme zajistit takový pedagogický přístup k dětem, kde péče, výchova a vzdělávání vytvářejí jeden celek, kde je vyváženě zastoupeno spontánní a záměrné učení, založené na aktivní účasti dítěte, didaktická činnost organizovaná převážně v menších skupinách s individuálním využitím rozmanitých her a činností a kde je dán prostor pro realizaci podnětů a uspokojení potřeb ze strany dětí. Při výchovném a vzdělávacím působení chceme stavět na spolupráci a sociálně  komunikativních strategiích. Direktivní přístup nahradí důvěra k otevřeným možnostem a schopnosti vnitřního posilování jedincem samým.
Dále chceme dát dětem základy kompetencí důležitých pro život, ve vztahu k jejich věku, individualitě a rodinnému zázemí, chceme napomáhat k zdravému rozvoji a učení dětí, k osvojení si základů hodnot naší společnosti a dále podporovat to, aby se děti staly samostatnými osobnostmi schopnými se projevit a působit na své okolí.

Psychosociální podmínky

K dětem přistupujeme jako k jedinečné, neopakovatelné bytosti, která má právo již v tomto věku být sama sebou a právě taková musí být přijímána, a to i tehdy pokud nenaplňuje představy dospělých. Přístup k dítěti je založen na vstřícném a partnerském vztahu, ve kterém převažuje náklonnost a důvěra. Jedině za těchto podmínek vytvoříme pro děti prostor k tomu, aby mělo možnost se projevovat, spolurozhodovat, ale i souhlasit nebo oponovat. V přístupu k dětem se bude projevovat uznání a pozitivní motivace.
Ve škole musí být vytvořeno prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, ve škole nesmí být prostor pro strach a stres.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozvoji individuálních schopností každého dítěte. Šanci musí dostat všechny děti (nadané, ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti se zvláštními vzdělávacími potřebami).
Učitelky a ostatní zaměstnanci budou používat styl takového vedení, který bude děti podporovat v jejich touze po poznání, bude podporovat spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte.
Učitelky budou podporovat prosociální a neformální vztahy mezi dětmi, zaměří se svým vedením dětí na prevenci šikany a jiných společensky nežádoucích jevů.
Volnost a osobní svoboda dětí bude vyvážená nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat při formálním vzdělávání určitý řád.
Umožněním adaptace dětí v počátcích docházky do MŠ se budeme snažit o bezproblémový přechod dětí z rodiny a jeslí do mateřské školy. Rovněž cílenou prací s dětmi předškolního věku budeme usilovat o klidný přechod dětí na primární stupeň vzdělávání.
Ve vztazích dospělý- dítě, dítě – dítě, dospělý – dospělý se bude projevovat důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, empatie, vzájemná pomoc a podpora.
 
 

Soubory ke stažení

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání45 kB
© 2020 MŠ E.Beneše Opava, Edvarda Beneše 6, Opava 5 , mseb@seznam.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz